Trưởng phòng

Nguyễn Thị Hà 

Cử nhân Điều dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó trưởng phòng

Phạm Thị Thuyến

Cử nhân Điều dưỡng

 

 

Phó trưởng phòng

Phạm Hữu Quỳnh

Cử nhân Điều dưỡng

 

 

 

 

Ảnh tập thể phòng

 * Phòng Điều dưỡng được thành lập với chức năng nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy chế Bệnh viện, ngoài các chức năng nhiệm vụ trên phòng còn được Giám đốc Bệnh viện giao phụ trách quản lý công tác vệ sinh Bệnh viện, công tác xã hội trong Bệnh viện.

 

- Lập kế hoạch công tác chăm sóc Điều dưỡng trong bệnh viện trình lãnh đạo phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện tốt công tác chăm sóc người bệnh toàn diện và nhiễm khuẩn bệnh viện theo qui định;

- Xây dựng các quy định, qui trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh và quy định qui trình về KSNK phù hợp với đặc điểm bệnh viện chuyên khoa để trình giám đốc bệnh viện phê duyệt;

- Đôn đốc, kiểm tra ĐD, KTV, Hộ sinh, Hộ lý thực hiện đúng các quy trình, kỹ thuật chuyên môn;

- Phối hợp với các khoa phòng , bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, Vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc KSNK phục vụ người bệnh và giám sát chất lượng sử dụng bảo quản theo qui định;

- Thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh KSNK trong bệnh viện;

- Quản lý giám sát các hoạt động khử khuẩn- tiệt khuẩn, giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hóa chất sát khuẩn, đồ vải và VTTH phục vụ công tác KSNK toàn viện;

- Phối hợp Phòng tổ chức trong việc xây dựng kế hoạch, bố trí và điều động ĐDV, KTV, hộ sinh, Hộ lý;

- Phối hợp với phòng KHTH thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho ĐDV, KTV, hộ sinh, Hộ lý ; tham gia hướng dẫn thực hành cho học sinh thực tập, tham gia kiểm tra tay nghề cho ĐDV, hộ sinh, KTV, Hộ lý trước khi tuyển dụng;

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học;

- Định kỳ sơ, kết tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh và KSNK trong bệnh viện;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.