PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

                   
   

Ảnh phó phòng

Dược sĩ ĐH: Vũ Thế Huy

 

 

 
 

Ảnh phó phòng

Bác sĩ CKI. Hà Thị Hạnh Lan

 
 

Ảnh phó phòng

Dược sĩ CKI. Đặng Thị Phương Nga

 
 
   

Ảnh tập thể phòng

 
 
 

* Phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

- Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.

- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.

- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

* Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.
- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét thực hiện.
- Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện. Phối hợp với các trường đế tổ chức thực hành cho học viên.
- Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn viện.
- Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, có liên nhằm năng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.
- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định
- Tổ chức công tác thường trực toàn viện
- Xây dựng quy hoạch phat triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

- Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và chẩn đoán lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).

- Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.

- Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

- Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc.

- Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

- Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các Khoa trong bệnh viện.

- Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu. 

- Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.

 

 

 

 

 

 

 

Bo Y te

So y te

s

Website liên kết